Chair (trưởng nhóm)

Link: register.ldu.vn / DangKy.ldu.vn

Giới thiệu

Chair (trưởng nhóm) là chức vụ do mọi người bầu chọn mà có được để phân biệt với chức vụ chief là do tự lập và sở hữu (trưởng môn)

Ldu chỉ cần bổ nhiệm 52 chair của các cộng đồng trong đó chair.job.ldu.vn sẽ tự bổ nhiệm các chair cấp dưới của họ. 

Chỉ cần dựa vào tỉ lệ hiện tại của biểu mẫu vote.chair.uah.ldu.vn để biết người hiện tại đang bị thất cử hay đang được lòng mọi người và cần tuyển chọn ai để thay thế. Chỉ thành viên có name.uah.ldu.vn mới có thể điền biểu mẫu này nên không sợ người ngoài bầu cử thay. Những nhóm chung sẽ chỉ những người có name.ldu.vn mới có thể bầu cử. 

Khi chưa có chair thì nhóm chưa hoạt động, vẫn cho mọi người đăng bài nhưng không duyệt để sau này chair duyệt

Công bố rõ chair là chức vụ tình nguyện viên không được hưởng phúc lợi về tiền bạc. Sẽ được lưu tên vĩnh viễn trên trang chair.uah.ldu.vn, còn những người khác trong ban quản trị được chair bổ nhiệm sẽ được lưu tên trên trang uah.ldu.vn/admin

Những người chair xuất sắc nhất sẽ có danh hiệu YourCVname.chair.vn

Danh sách các Chair hiện tại

Các trưởng nhóm của các trường đại học UNI.ldu.vn

Các trưởng nhóm của các trường đại học UNI.ldu.vn